Home Page Introduction  Industrial Valves Construction Valves Contact us for all your valve needs

 
 
 

Sales Online

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

Van bi đồng mạ crom nối ren Van bi đồng mạ crom nối ren Van bi inox nối ren
Model: R850 Model: R250D Model: BK-201
Xuất xứ : Giacomini - Italy Xuất xứ : Giacomini - Italy Xuất xứ: Bueno - Taiwan

Van bi gang nối bch Van bi inox nối bch Van bi inox (Mounting Pad)
Model: TL-22 Model: BK-F602 Model: TC-125M
Xuất xứ: Tung Lung - Taiwan Xuất xứ: Bueno - Taiwan Xuất xứ: Taiwan
Van bi cửa đồng nối ren Van cửa ty chm nối bch Van cửa gang ty nổi nối bch
Model: R55 Model:  
Xuất xứ : Giacomini - Italy Size: 2" - 12" Size: 2" - 12"
Van bướm dng ngoi trời khng gỉ st Van bướm dng ngoi trời khng gỉ st Van bướm dng ngoi trời khng gỉ st
Van bướm tay nhm dng ngoi trời khng gỉ st, PN16 Van bướm động cơ điện Alohan  Korea  
     
Van bướm dng ngoi trời khng gỉ st, tay bằng nhm Van bướm điện Alohan - Korea  
Size: 2"  - 24" Size: 2"  - 24"  
     
     
Động cơ Korea Động cơ điện Korea
     
Động cơ điện vỏ nhm Động cơ điện vỏ nhm  
Xuất xứ : Alohan - Korea  
 
     
Model: UM1 Model: UM2/R5/R7 Model: UM3
Size of Valve Size of Valve Size of Valve
Screwed Ends Flanged Ends Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve
1/4" - 1.1/2" 1/2" - 1" 1" -2" 1" -2" 2" - 3" 1.1/4" - 3" 1.1/4" - 3" 2" - 4"
Model: UM3-1 Model: UM4 (20s) Model: UM4 (30s)
Size of Valve Size of Valve Size of Valve
Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve
1.1/4" - 3" 1.1/4" - 3" 2" - 4" 2.1/2" -3" 2.1/2" -3" 4" - 5" 3" - 4" 3" - 4" 5 ~ 8
Model: UM5 Model: UM6 Model: UM8
Size of Valve Size of Valve Size of Valve
Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve
4" - 5" 8" - 10" 5" -6" 10" -12" 4" - 6" 10" - 12"
Double Acting Limit Switch Limit Switch
Model: AD Model: LRB11 Model: ST
Xuất xứ : ALOHAN - Korea Xuất xứ : ALOHAN - Korea Xuất xứ : Kinston - Taiwan
Van một chiều l lật Van một chiều bướm
Van cầu gang Van cầu thp
Van an ton đồng, khng tay Van an ton đồng, c tay Van an ton đồng ren
Model: A3 Model: A3L Model: R140
Xuất xứ : Hisec - Taiwan Xuất xứ : Hisec - Taiwan Xuất xứ : Giacomini - Italy
Van an ton nhiệt Van an ton,
Model: R156 Model 47-03
Xuất xứ : Giacomini - Italy Xuất xứ : Wow - Taiwan
Van giảm p đồng nối ren Van giảm p hơi gang nối ren Van giảm p hơi gang nối ren
Model: Model: TL15 Model:TL12
Xuất xứ: SW - Taiwan Xuất xứ: Tung Lung - Taiwan Xuất xứ: Tung Lung - Taiwan
Van giảm p Van giảm p nối bch           
Model 47-02 Model PRV SS 304
Xuất xứ : Wow - Taiwan Xuất xứ : Wow - Taiwan
Van xả kh đồng nối ren Van xả kh đồng mạ crom nối ren
Model: R99 Model:
Xuất xứ : Giacomini - Italy Xuất xứ: SW - Taiwan
Bậy hơi đồng tiền Bẩy hơi phao
Model: TL63 Model: B1
Xuất xứ: Tung Lung - Taiwan Xuất xứ: Nicoson - Taiwan
Lọc Y gang nối bch
Van điện từ dng cho hơi Van điện từ dng cho nước, dầu... Van điện từ dng cho axit, nước...
Model: US Model: UW Model: SUW
Xuất xứ : Uni-D/Taiwan Xuất xứ : Uni-D/Taiwan Xuất xứ : Uni-D/Taiwan
Van điện từ dng cho nước, dầu... Van điện từ dng cho hơi Van điện từ dng cho ha chất
Model: UWF Model: USF Model: UDC
Xuất xứ : Uni-D/Taiwan Xuất xứ : Uni-D/Taiwan Xuất xứ : Uni-D/Taiwan
Van điện từ dng cho hơi Van điện từ dng cho nước, dầu... Van điện từ dng cho axit, nước...
Model: US Model: 2W Model: 2WB
Xuất xứ : Kled/China Xuất xứ : Kled/China Xuất xứ : Kled/China
  Van điện từ dng cho hơi.   Van điện từ dng cho nước.            Van điện từ dng cho gas   
Model :   ZCZP Model :     ZCS

Model :     ZCM             

Xuất xứ : Kled/China Xuất xứ : Kled/China Xuất xứ : Kled/China
Khớp nối mềm cao su nối ren Khớp nối mềm cao su nối bch
Model: AMU Model: AMS
Xuất xứ : Armflex Xuất xứ : Armflex
Đồng hồ nước
Model : CS-03
Xuất xứ : Shinhan/Korea
Rọ bơm / Van ht Pulsation Damper     

Rọ bơm ,  Model ZS01

Model 608
Xuất xứ : SB - Taiwan Xuất xứ : SB - Taiwan

Sản phẩm

...Van bi
...Van cửa
...Van bướm
...Động cơ điện
...Động cơ kh nn
...Van một chiều
...Van cầu
...Van an ton
...Van giảm p
...Van xả kh
...Bẩy hơi
...Lọc Y
...Van điện từ
...Khớp nối mềm
...Đồng hồ nước
...Phụ kiện